ทำบุญถวายสังฆทาน ทำบุญ สังฆทาน ถวายสังฆทาน การถวายสังฆทาน สังฆภัณฑ์ ชุดสังฆทาน สังฆทานอิ่มบุญ สังฆทานตามใจ สังฆทานยา ร้านสังฆทาน สังฆทานราคา ศิรินันท์มงคล

ทำบุญถวายสังฆทาน

การทำบุญถวายสังฆทาน 

ทำไมต้องทำบุญ ? เพราะบุญเป็นพลังงาน ที่มีพลังดึงดูดความเจริญมาสู่ชีวิต เป็นต้นเหตุแห่งความสุข ความสำเร็จในชีวิต ถ้าบุญน้อยอุปสรรคในชีวิตก็มาก ถ้าบุญมากอุปสรรคในชีวิตก็น้อย ถ้าบุญอ่อนกำลังลงหรือบุญหมดบาปที่เคยทำไว้ก็จะได้โอกาสส่งผล ทำให้ชีวิตมีอุปสรรคต่างๆ นานา เช่น เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่มีความสุข หมดอำนาจวาสนา เสียชื่อเสียงเกียรติยศ แม้คนที่รักกันก็หมดรัก แม้ทรัพย์ที่มีอยู่น้อยนิด ก็ยังรักษาไว้ไม่ได้ฉะนั้นการจะมีทรัพย์สมบัติทุกอย่าง และความสมบูรณ์พร้อมในชีวิต ก็ต้องมีบุญที่มากเพียงพอ ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพใดล้วนต้องอาศัยบุญทั้งนั้น ไม่ว่าจะอยากอยู่แบบพอมีพอกินหรือคิดจะเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี หรือพระเจ้าจักรพรรดิ แม้กระทั่งปรารถนาที่จะหมดกิเลสบรรลุมรรคผลนิพพาน เป็นพระอรหันต์ เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ต้องมีบุญถึง บารมีถึง ถึงจะดำรงอยู่ในสภาวะนั้นได้อย่างมั่นคงและมีความสุข ด้วยเหตุนี้เราจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะสะสมบุญ เพราะบุญคือเบื้องหลังความสุข ความสำเร็จในชีวิต ทุกระดับอย่างแท้จริง การถวายสังฆทาน เป็นการทำบุญที่คนไทยเชื่อกันว่า เป็นการทำทานที่ได้บุญมากเพราะสังฆทาน เป็นการถวายทานที่ไม่ระบุเฉพาะว่าเป็นพระสงฆ์รูปใดผู้ที่ประสงค์จะทำทานจะเตรียมสิ่งของที่จะถวายทาน เมื่อพร้อมแล้วนำไปยังวัด บอกท่านเจ้าอาวาสว่าต้องการ ถวายสังฆทาน ท่านจะนิมนต์พระสงฆ์รูปใดมารับ สังฆทาน ก็ได้ หรือจะเตรียมของแล้วนำของไปยังวัด ไปพบพระสงฆ์รูปใดก็แจ้งความจำนงขอถวายสังฆทาน 

การถวายสังฆทาน

อานิสงส์ที่เป็นบุญบารมีมาก สังฆทาน เป็นศัพท์ในพระสูตร เป็นชื่อเรียกการถวายทานแก่พระสงฆ์อย่างหนึ่ง ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามีอานิสงส์มาก ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน ทักขิณาวิภังคสูตร การถวายสังฆทาน แก่คณะพระสงฆ์ มีอานิสงส์มากกว่าการถวายทานเฉพาะเจาะจงแก่พระพุทธเจ้า แม้ยังทรงพระชนม์อยู่

การถวายสังฆทาน เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าคือการนำถังใส่จตุปัจจัยสีเหลืองไปถวายแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งหรือหลายรูปเท่านั้น แต่ความจริงแล้วสังฆทานอาจหมายถึงการถวายปัจจัยวัตถุใด ๆ ก็ได้ ที่เป็นประโยชน์แก่คณะสงฆ์โดยส่วนรวม เช่นการถวายกุฏิวิหาร หนังสือ ปากกา จาน หรือ แม้กระทั่งไม้กวาด แม้จะกล่าวคำถวายหรือไม่กล่าว หรือกล่าวคำถวายเป็นอย่างอื่น แต่อาการแห่งการถวายเป็นการอุทิศให้แก่สงฆ์ เพื่อประโยชน์แก่สงฆ์ ก็จัดเป็น สังฆทาน ได้

ทานพิธีที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น ที่เข้าลักษณะของสังฆทาน ก็จัดว่าเป็นสังฆทานได้ เช่น การทำบุญ ตักบาตร การถวายผ้ากฐิน การถวายผ้าป่า เป็นต้น “สังฆทาน ” นั้นจะมีผลเลิศกว่าการถวายทานแบบจำเพาะเจาะจงบุคคลมากนัก แม้ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเองก็ตาม และการถวายสิ่งใดเป็น สังฆทาน นั้นย่อมถือว่าเป็นการบูชาพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นประมุขแห่งพระสงฆ์เป็นการสูงสุดด้วย การถวายสิ่งของใดๆโดยอุทิศให้แก่สงฆ์ โดยการอุทิศให้เป็น “เผดียงสงฆ์” อันหมายความว่าไม่ระบุเฉพาะว่าจะถวายรูปไหน

เช่น การถวายสลากภัต แม้พระจะได้รับของที่ถวายมีแค่รูปเดียว แต่ถือได้ว่าพระสงฆ์รูปนั้นที่มารับถวายทานเป็นพระที่ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์มาเรียบร้อยแล้วถือเป็นตัวแทนโดยชอบธรรมก็นับเป็น “สังฆทาน ”เช่นกัน การที่พระพุทธองค์ทรงตรัสยกย่อง สังฆทาน ถึงเพียงนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ไม่แสดงออกถึงเลือกปฏิบัติทางด้านบุคคล แต่แสดงออกถึงความเสมอภาคเพื่อเป็นประโยชน์ผาสุกโดยเท่าเทียมกันทางด้านปัจจัย 4 แก่พระสงฆ์ทั้งปวง

คำกล่าวถวายสังฆทาน

ตั้งนะโมสามจบ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ” (๓ จบ)
อิมานิ มยํ ภนฺเต ภตฺตานิ สปริวารานิ ภิกขุสงฺฆสฺส โอโณชยาม
สาธุ โน ภนฺเต ภิกฺขุ สังโฆ อิมานิ ภตฺตานิ สปริวารานิ ปฏิคฺคณฺหาตุ
อมฺหากํ ทีฆรตฺตํ หิตาย สุขายฯ

กล่าวคำแปล
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ซึ่งภัตตาหาร กับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์
ขอพระสงฆ์ จงรับ ซึ่งภัตตาหาร กับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้
เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ

สังฆทานที่จะนำมาถวายพระนั้น ปัจจุบันร้านค้าที่ขายสังฆทานจะมีสังฆทานสำเร็จรูปและสังฆทานที่สามารถจัดเองได้ ซึ่งสังฆทานสำเร็จรูปนั้น มักจะเป็นสังฆทานที่มีทั้งของใช้และของกินรวมอยู่ด้วยกันภายในถังสังฆทาน มีการจัดตกแต่งสังฆทานอย่างสวยงาม หรือร้านขายสังฆทานที่ลูกค้าสามารถให้ทางร้านจัดสังฆทานได้ตามความต้องการ เป็นการจัดสังฆทานโดยลูกค้าสามารถเลือกของใช้ทั่วไป ของกิน หรือยารักษาโรค ที่จะใส่ในสังฆทานได้เอง ซึ่งทำให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการถวายสังฆทานที่มั่นใจได้ว่าได้สิ่งของในสังฆทานที่มีคุณภาพตามต้องการ

ศิรินันท์มงคล เราคือผู้จัดจำหน่ายสังฆทานหลากหลายรูปแบบให้คุณ ชุดสังฆทานของศิรินันท์มงคลนั้นจัดตกแต่งสังฆทานด้วยความประณีตและคัดสรรสิ่งของในสังฆทานที่มีคุณภาพ เพราะทางศิรินันท์มงคลเข้าใจและใส่ใจเสมอว่าการทำบุญนอกจากคนถวายสังฆทานจะได้รับบุญแล้วพระสงฆ์ก็สามารถได้ประโยชน์จากการใช้สอยสิ่งของในชุดสังฆทานที่นำไปถวายสังฆทานได้ด้วยด้วยเหตุนี้ศิรินันท์มงคลจึงใส่ใจในทุกๆขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพรวมถึงรูปแบบของสังฆทานที่ออกแบบให้ดูสวยงามปราณีตในแบบฉบับของศิรินันท์มงคลจึงทำให้ศิรินันท์มงคลได้รับความไว้วางใจจากพุทธศาสนิกชนในการเลือกใช้บริการสังฆทานออนไลน์จากศิรินันท์มงคล

สังฆทานอิ่มบุญ ชุดพอดี3 จำหน่ายสังฆทาน ชุดสังฆทาน สังฆทาน สังฆภัณฑ์
สังฆทานอิ่มบุญ ชุดพอดี3 
สังฆทานอิ่มบุญ ชุดอิ่มใจ4 จำหน่ายสังฆทาน ชุดสังฆทาน สังฆทาน สังฆภัณฑ์ ขายสังฆทาน สังฆทานคุณภาพเยี่ยม ถวายสังฆทาน จัดสังฆทาน จัดจำหน่ายสังฆทาน เครื่องสังฆทาน
สังฆทานอิ่มบุญ ชุดอิ่มใจ4 
สังฆทานอิ่มบุญ ชุดมหาสังฆทาน 4 สังฆทานชุด สังฆทาน สังฆภัณฑ์ สังฆทานคุณภาพ สังฆทานพรีเมี่ยม จำหน่ายสังฆทาน จัดสังฆทาน ขายสังฆทาน
สังฆทานอิ่มบุญ ชุดมหาสังฆทาน 4 

ศิรินันท์มงคลยังมีชุดสังฆทานตามใจ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของศิรินันท์มงคลที่คุณลูกค้าสามารถเลือกสินค้าสิ่งของในสังฆทานและรูปแบบการห่อสังฆทานด้วยตนเองโดยเราศิรินันท์มงคล เชื่อว่าคุณก็อยากจะเลือกสินค้าใส่ในสังฆทานได้ตามใจตัวเองเพื่อในการไปทำบุญถวายสังฆทานหรืออยากจะอุทิศส่วนบุญให้แก่เจ้ากรรมนายเวรตามความต้องการได้เลย ทั้งนี้คุณยังสามารถออกแบบการห่อสังฆทานเองได้อีกด้วยโดยสังฆทานตามใจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับคุณลูกค้าที่อยากจะจัดสังฆทานไปทำบุญด้วยตนเองแต่ไม่มีเวลาไปซื้อของเองเราศิรินันท์มงคลจึงมีการออกแบบสังฆทานตามใจให้แก่คุณได้เลือกสิ่งของและจัดรูปแบบสังฆทานตามใจชอบได้เลย

สนใจสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ สังฆทาน สังฆทานอิ่มบุญ สังฆทานตามใจ สังฆทานยา ชุดสังฆทาน สังฆภัณฑ์ ได้ที่ตามช่องทางด้านล่างเลยนะคะ

สามารถสั่ง สังฆทาน สังฆทานอิ่มบุญ สังฆทานตามใจ สังฆทานยา ชุดสังฆทาน สังฆภัณฑ์ ผ่านได้ทั้งหมด 4 ช่องทาง

1.สั่ง สังฆทาน สังฆทานอิ่มบุญ สังฆทานตามใจ สังฆทานยา ชุดสังฆทาน สังฆภัณฑ์ ผ่านหน้าเว็บไซต์: www.sirinanmongkol.com

2.สั่ง สังฆทาน สังฆทานอิ่มบุญ สังฆทานตามใจ สังฆทานยา ชุดสังฆทาน สังฆภัณฑ์ ผ่าน E-mail : sirinanmongkol2017@gmail.com

3.สั่ง สังฆทาน สังฆทานอิ่มบุญ สังฆทานตามใจ สังฆทานยา ชุดสังฆทาน สังฆภัณฑ์ ผ่าน Line ID : @sirinanmongkol

4.สั่ง สังฆทาน สังฆทานอิ่มบุญ สังฆทานตามใจ สังฆทานยา ชุดสังฆทาน สังฆภัณฑ์ ผ่านโทรศัพท์ : 086-335-3642