การถวายสังฆทาน สังฆทาน สังฆทานอิ่มบุญ สังฆทานอิ่มใจ มหาสังฆทาน ขายสังฆทาน จำหน่ายสังฆทาน จัดจำหน่ายสังฆทาน จำหน่ายชุดสังฆทาน สังฆทานคุณภาพดี จัดชุดสังฆทาน สังฆทานหลายรูปแบบ ถวายสังฆทาน ซื้อสังฆทาน ร้านสังฆทานสังฆทานราคาถูก สังฆทานพรีเมี่ยม ร้านขายสังฆทาน ศิรินันท์มงคล

ขั้นตอนการถวายสังฆทาน

จัดจำหน่ายชุดสังฆทาน สังฆทานคุณภาพดีเยี่ยมทำด้วยมือ จัดจำหน่ายชุดสังฆทาน สังฆทานของเรามีหลายรูปแบบ มีสังฆทานให้ท่านเลือกหลากหลายแบบ สังฆทานมีหลายราคา

สังฆทาน คือ ทานเพื่อสงฆ์ การให้แก่สงฆ์
การถวายแก่สงฆ์ คือ ถวายเป็นกลางๆ ไม่จำเพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ดังนั้นเมื่อถวายแล้วก็ตกเป็นของกลางสงฆ์ ภิกษุที่รับสังฆทานถือว่าเป็นตัวแทนรับแทนสงฆ์ทั้งหมด ผู้ถวายพึงทำใจว่า ท่านมารับในนามของสงฆ์ ไม่พึงเพ่งเล็งว่าเป็นบุคคลใด พึงตั้งใจคิดแต่ว่า จะถวายอุทิศแก่สงฆ์ 

ขั้นตอนการถวายสังฆทาน

1. จัดเตรียมของถวาย

2. เมื่อไปถึงวัดให้แจ้งว่า มาเพื่อถวายสังฆทาน ทางวัดจะให้ตัวแทนสงฆ์มารับสังฆทาน อาจมีรูปเดียวหรือหลายรูปก็ได้

3. ผู้ถวายจุดธูปเทียนหน้าที่บูชาพระ เสร็จแล้วกราบ (พระพุทธรูป) แบบเบญจางคประดิษฐ์

4. ผู้ถวายนั่งหน้าภิกษุ(ผู้แทนสงฆ์)

5. ผู้ถวายกล่าวคำอาราธนาศีล 5 พร้อมๆ กัน

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

6. ผู้แทนสงฆ์กล่าวคำนมัสการพระผู้มีพระภาค 3 จบ

ผู้ถวาย รอให้ผู้แทนสงฆ์สวดครบ 3 จบก่อน แล้วจึงว่าตามดังนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุธธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุธธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุธธัสสะ 

7. ผู้แทนสงฆ์ กล่าวไตรสรณคมน์ ให้ผู้ถวายกล่าวตาม เมื่อจบแต่ละประโยค

พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ 
ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ 
สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ 

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

(หากผู้แทนสงฆ์กล่าวว่า “ ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง” ให้ผู้ถวายกล่าวรับว่า “ อามะภันเต ” )

8. ผู้แทนสงฆ์ กล่าวคำสมาทานศีล 5 ทีละข้อ ให้ผู้ถวายกล่าวตามเมื่อจบแต่ละข้อ

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

9. ผู้แทนสงฆ์กล่าวอานิสงส์ของศีล ผู้ถวายไม่ต้องว่าตาม

อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ
สีเลนะ สุคะติง ยันติ สีเลนะ โภคะ สัมปะทา
สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ตัสมา สีลัง วิโสธะเย
เมื่อผู้แทนสงฆ์กล่าวจบ ผู้ถวายพูดพร้อมกันว่า “ สาธุ ”

10 ผู้ถวาย กล่าวคำถวายโดยเริ่มที่ นะโม 3 จบ พร้อมๆกัน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ครบ 3 จบ แล้วกล่าวคำถวาย หนังสือธรรมะแก่สงฆ์ ดังนี้

อิมานิ มะยังภันเต ธัมมัตถะปัณณานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุโนภันเต ภิกขุสังโฆ
อิมานิ ธัมมัตถะปัณณานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย หนังสือธรรมะ พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์ จงรับ ซึ่งหนังสือธรรมมะ พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ

11. ผู้ถวายประเคนของที่นำมาให้ผู้แทนสงฆ์
– ยกของถวายอย่างนอบน้อม (และใช้ทั้งสองมือประเคน)
– เข้าไปถวายในระยะใกล้พอที่จะยื่นของถึงมือพระ
– หากผู้ถวายเป็นชาย ผู้แทนสงฆ์รับของจากมือผู้ถวายได้โดยตรง แต่ถ้าผู้ถวายเป็นหญิง ผู้ถวายต้องประเคนโดยวางบนผ้าที่ปูรับ

12. เมื่อถวายเสร็จให้กรวดน้ำ เมื่อพระเริ่มสวด “ ยะถา วาริวะหา.……”

ผู้ถวายเริ่มกรวดน้ำโดยเทน้ำให้ไหลต่อเนื่องลงในภาชนะ และทำใจให้แน่วแน่ ตั้งใจอุทิศบุญกุศลจากการถวายสังฆทานครั้งนี้ แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย เทวดาทั้งหลาย ญาติทั้งหลาย สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง หรืออาจตั้งใจอุทิศบุญกุศลแบบเฉพาะเจาะจงไปเลยก็ได้ เช่น ตั้งใจว่า ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการถวายสังฆทานครั้งนี้แก่มารดาของข้าพเจ้า ฯลฯ

เมื่อพระท่านสวดถึงคำว่า ยะถา อีกครั้ง ให้เทน้ำให้หมด แล้วประนมมือรับพรต่อจนจบ

เราศิรินันท์มงคล จำหน่ายสังฆทานออนไลน์ด้วยราคาเริ่มต้นเพียงหลักร้อยไปจนถึงหลักพันเรามั่นใจได้ว่าคุณลูกค้าสามารถเลือกสังฆทานออนไลน์ของเราได้อย่างถูกใจแน่นอน เพราะเราคือ สังฆทานคุณภาพร่วมสมัยไว้ใจเราศิรินันท์มงคลที่มีประสบการณ์มายาวนานมากกว่า 30 ปี ในการจัดสังฆทานเรามีความประณีตในการจัดสังฆทานเพื่อให้ออกมาในรูปแบบที่คุณลูกค้าต้องการค่ะ

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ตามช่องทางด้านล่างเลยนะคะ

สามารถสั่งผ่านได้ทั้งหมด 4 ช่องทาง

1.สั่งผ่านหน้าเว็บไซต์: www.sirinanmongkol.com

2.สั่งผ่าน E-mail : sirinanmongkol2017@gmail.com

3.สั่งผ่าน Line ID : @sirinanmongkol

4.สั่งผ่านโทรศัพท์ : 086-335-3642 , 088-249-7904