side-area-logo
ชุดขาวหญิง

ชุดขาวของผู้หญิงหรือชุดปฏิบัติธรรมของผู้หญิง
ใช้ใส่สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับศาสนา พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา หรือใส่ทำพิธีกรรมต่าง ๆ โดยศิรินันท์มงคลมีการจำหน่ายชุดขาวของผู้หญิงหรือชุดปฏิบัติธรรมของผู้หญิงหลายขนาดให้ท่านได้เลือก