side-area-logo
ชุดขาวชาย

ชุดขาวของผู้ชายหรือชุดปฏิบัติธรรมของผู้ชาย
ใช้ใส่สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับศาสนา พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา หรือใส่ทำพิธีกรรมต่าง ๆ โดยศิรินันท์มงคลมีการจำหน่ายชุดขาวของผู้ชายหรือชุดปฏิบัติธรรมของผู้ชายหลายขนาดให้ท่านได้เลือก