side-area-logo

น้ำอบไทย

Sirinanmongkol

 น้ำอบไทย เป็นน้ำที่อบด้วยควันกำยานหรือเทียนอบ (ทำจากผิวมะกรูด กำยาน น้ำตาลแดง ขี้ผึ้ง และจันทร์เทศ)

แล้วน้ำมาปรุงด้วยเครื่องหอม มีลักษณะเป็นน้ำใสสีเหลืองอ่อนๆ มีความแตกต่างจากน้ำหอมหรือน้ำอบฝรั่ง

ทั้งลักษณะของกลิ่นและขบวนการผลิต ปัจจุบันความนิยมของคนรุ่นใหม่ต่อน้ำอบไทย

ในลักษณะของเครื่องประทินผิวหรือเครื่องสำอางลดน้อยลงมาก แต่น้ำอบไทยก็ยังเป็นสิ่งสำคัญ

และจำเป็นสำหรับสังคมไทยเพราะจะนำไปใช้ในพิธีกรรมต่างๆ

เช่น งานมงคลสมรส งานสงกรานต์ งานขึ้นปีใหม่ สรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และใช้ในงานศพ เป็นต้น

ซึ่งการใช้น้ำอบไทยในงานประเพณีต่างๆ เป็นเครื่องแสดงถึงการสืบทอดวัฒนธรรม

และเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของสังคมไทย