side-area-logo

ชุดขาวเด็ก

Sirinanmongkol

ชุดขาวของผู้เด็กหรือชุดปฏิบัติธรรมของผู้เด็กใช้ใส่สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวกับศาสนา พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาหรือจะใช้ใส่ทำพิธีกรรมอื่น ๆ
โดยศิรินันท์มงคลมีการจำหน่ายชุดขาวของผู้เด็กหรือชุดปฏิบัติธรรมของเด็กหลายขนาดให้ท่านได้เลือก