ชุดขาวหญิง

ชุดขาวของผู้หญิงหรือชุดปฏิบัติธรรมของผู้หญิง

ใช้ใส่สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆที่เกี่ยวกับศาสนา

หรือพิธีการทางพระพุทธศาสนา หรือจะใช้ใส่ทำพิธีต่าง ๆ

โดยศิรินันท์มงคลมีการจำหน่ายชุดขาวของผู้หญิง

หรือชุดปฏิบัติธรรมของผู้หญิง หลายขนาดให้ท่านได้เลือก