side-area-logo

ชุดขาวชาย

Sirinanmongkol

ชุดขาวของผู้ชายหรือชุดปฏิบัติธรรมของผู้ชาย
ใช้ใส่สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆที่เกี่ยวกับศาสนา พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา หรือใส่ในพิธีกรรมอื่นๆ
โดยศิรินันท์มงคลมีการจำหน่ายชุดขาวของผู้ชายหรือชุดปฏิบัติธรรมของผู้ชายหลายขนาดให้ท่านได้เลือก